Chuyển đổi code

Tý Bồng Lai 9 3/15/2016
Đôi khi bạn chỉnh sửa templates blogspot hay rip một templates blogspot mà không nó chấp nhận định dạng là những dấu như &. '. ", >, < thì đây là một công cụ giúp bạn làm những việc đó chỉ bằng một cú lick chuột

  • Chuyển & Thành &amp;

  • Chuyển ' Thành &#039;

  • Chuyển " Thành &quot;

  • Chuyển < Thành &lt;

  • Chuyển > Thành &gt;