Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Phong Thuỷ

Rate this post

Đối với người Việt Nam nói chung phong thủy là một thứ ko thể thiếu lúc cần phải xây nhà hay làm việc to, vậy quý khách với biết “phong thủy trong tiếng Anh là gì hay ko? Hãy theo dõi bài viết này của bloghong.com để biết thêm nhiều từ vựng liên quan tới “ phong thủy” nhé!

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

Bạn Đang Xem: Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Phong Thuỷ

( Hình ảnh liên quan tới phong thủy)

1. Tổng hợp những từ vựng liên quan tới “ phong thủy”.

Từ vựng Tiếng việt

Feng Shui

Phong thủy

Geomancy

Phong thủy địa lý

Metaphysics /ˌmet.əˈfɪz.ɪks/

Siêu hình học

structure /ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/

Kiến trúc

stars /stɑːr/

Vì sao

compass /ˈkʌm.pəs/

La bàn

Polarity /pəˈlær.ə.ti/

Cực

King Star /kɪŋ stɑː/

Tử Vi

Sensible Star /smɑːt stɑː /

Thiên Cơ

Energy Star /ˈpaʊə stɑː/

Thất Sát

Solar /sʌn/

Thái Dương

Life Palace /laɪf ˈpælɪs/

Cung Mệnh

Mum or dad Palace /ˈpeərənt ˈpælɪs/

Cung Phụ Mẫu

Happiness Palace /ˈhæpɪnɪs ˈpælɪs/

Cung Phúc Đức

Journey Palace /ˈtrævl ˈpælɪs/

Cung Thiên Di

Marriage Palace /ˈmærɪʤ ˈpælɪs/

Cung Phu Thê

Sibling Palace /ˈsɪblɪŋ ˈpælɪs/

Cung Huynh Đệ

5 Parts /faɪv ˈɛlɪmənts/

Ngũ hành

Wooden /wʊd/

Mộc

Water/ ˈwɔːtə/

Thủy

Metallic/ ˈmɛtl/

Kim

Earth /ɜːθ/

Xem Thêm : Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh gì? Hợp màu gì? Hợp với ai?

Thổ

Hearth /ˈfaɪə /

Hỏa

Venus /ˈviːnəs/

Sao Kim

Earth /ɜːθ/

Trái Đất

Neptune /ˈnɛptjuːn/

Sao Hải Vương

Uranus /ˈjʊərənəs/

Sao Thiên Vương

/ˈsætən/

Sao Thổ

Mars /mɑːz/

Sao Hỏa

Mercury /ˈmɜːkjʊri/

Sao Thủy

Jupiter /ˈʤuːpɪtə/

Sao Mộc

Photo voltaic System /ˈsəʊlə ˈsɪstɪm/

Hệ Mặt Trời (Thái Dương Hệ)

Asteroid hay Minor planet /ˈæstərɔɪd/

Hành tinh lùn

Planet /ˈplænɪt/

Hành tinh

Solar /sʌn/

Mặt trời

Comet /ˈkɒmɪt/

Sao thanh hao

Pluto /ˈpluːtəʊ/

Sao Diêm Vương

horoscope /ˈhɒrəskəʊp/

cung mệnh

Yin-Yang

Âm dương

parts /ˈɛlɪmənts/

Những yếu tố

magic sq. /ˈmæʤɪk skweə/

Hình vuông yêu thuật

Heaven /ˈhɛvn/

Trời

astronomy /əsˈtrɒnəmi/

Thiên văn

Earth /ɜːθ/

Đất

geography /ʤɪˈɒgrəfi/

Địa lý

Xem Thêm : bột gelatin còn gọi là gì | và cách sử dụng bột gelatin

qi

Khí

polarity /pəʊˈlærɪti /

Thái cực

bagua

Bát quái

fame /feɪm/

tên tuổi

relationships /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

mối quan hệ

marriage /ˈmær.ɪdʒ/

hôn nhân

kids /ˈtʃɪl.drən/

con chiếc

well being /helθ/

sức khỏe

japanese philosophies ˈiːstən fɪˈlɒsəfiz

Triết học phương đông

North /nɔːθ/

Hướng bắc

South /saʊθ/

Hướng Nam

West /west/

Hướng Tây

East /iːst/

Hướng Nam

mutual era

/ˈmjuːtjʊəl ˌʤɛnəˈreɪʃən/

Tương sinh

mutual overcoming

/ˈmjuːtjʊəl ˌəʊvəˈkʌmɪŋ/

Tương khắc

Inter-promoting /ɪnˈtɜː-prəˈməʊtɪŋ/

Xúc tiến

Weakening /ˈwiː.kən/

Suy yếu

Feng Shui for the deceased

Phong thủy cho người đã mất

Symbolic Feng Shui /sɪmˈbɒlɪk /

Phong thủy tượng trưng

Pierce Methodology of Feng Shui /pɪəs ˈmɛθəd ɒv Feng Shui/

Phong thủy để xúc tiến hòa bình và thịnh vượng

2. Ví dụ

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

( Hình ảnh về phong thủy âm dương)

  • Feng shui is a technique of divination that interprets markings on the bottom or the patterns shaped by tossed handfuls of soil,sand , or rocks.
  • Phong thủy là một phương pháp bói toán diễn giải những dấu hiệu trên mặt đất hoặc những mô hình được hình thành bằng cách ném một nắm đất , cát hoặc đá.
  • Geomancy was practiced by individuals from all social lessons.
  • Phong thủy đã được thực hiện bởi mọi người từ mọi từng lớp xã hội
  • Feng shui , also referred to as Chinese language geomancy, is a pseudoscientific conventional observe originating from historical China, which claims to make use of power forces to harmonize people with their surrounding setting.
  • Phong thủy còn được gọi là phong thủy Trung Quốc , là một phương pháp giả khoa học truyền thống với nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại , cho rằng sử dụng những lực năng lượng để kết hợp những cá nhân với môi trường xung quanh.
  • Geomancy means divination or foresight by the earth.
  • phong thủy với tức là bói toán hoặc tầm nhìn xa của trái đất .
  • Although, the wonder and energy of feng shui are in sensing the power of every place and maximizing its potential for the good thing about individuals who dwell and work there.
  • Nhìn chung, vẻ đẹp và sức mạnh của phong thủy nằm ở việc cảm nhận năng lượng của từng nơi và phát huy tối đa tiềm năng của nó vì tiện lợi của những người sống và làm việc ở đó.

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

(hình ảnh phong thủy)

Trên đây là tất cả những từ vựng liên quan tới “phong thủy”. Chúc quý khách với một buổi học vui vẻ và đầy hiệu quả.

Xem Thêm : Uống lá tía tô trước khi sinh có thực sự tốt cho mẹ bầu không? – Mamamy