An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ

Rate this post

Duyên khởi pháp An cư kiết hạ

Theo Đại Phẩm Luật Tạng, trong những năm đầu thiết lập Tăng đoàn (saṅgha) đức Phật chưa chế pháp an cư, thế rồi lúc mùa mưa đến cây cối mọc lên kéo theo sự sinh sôi nảy nở của vô số côn trùng. Một số đạo sỹ các giáo phái khác họ cũng có quy định an trú trong mùa mưa để tránh giẫm đạp làm tổ̉n hại sinh mạng; thế nhưng chư tăng đệ tử Phật vẫn tiếp tục du hành trong ba tháng mùa mưa.

Sự việc này đã khiến dân chúng và các giáo phái ngoại đạo kịch liệt chỉ trích: “Làm thế nào sở hữu thể những Sa-môn, con trai của dòng tộc Thích Ca đi về trong mùa đông, mùa hè và cả trong mùa mưa, họ giày đạp xuống thảm cỏ xanh, làm bị thương, giết hại nhiều sinh vật’? “Tới mùa mưa, chim, kiến còn biết làm tổ để trú mưa, những môn đồ Sa môn Cồ Đàm cứ đi mãi và giậm phải sâu bọ”. Sự kiện này được trình báo lên đức Phật, thế rồi ngài sử dụng huệ nhãn để quán xét và nhận thấy nhân duyên đã tới, nên ban hành pháp An cư Kiết vũ hằng năm để những người xuống tóc hành trì sở hữu an lạc. Ngài dạy: “Nay Tôi quy định, những Tỳ kheo phải kiết túc an cư trong ba tháng mùa mưa. Từ đó về sau truyền thống an cư được thực hiện đều đặn hằng năm trong Tăng đoàn và đã mang lại nhiều lợi lạc ko chỉ cho hành giả an cư mà còn cho hàng Phật tử tại gia.

Bạn Đang Xem: An cư kiết hạ là gì? Ý nghĩa của An cư kiết hạ

An cư cũng có nghĩa là ‘an kỳ tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.

An cư cũng sở hữu tức là ‘an kỳ tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.

Ba tháng an cư kiết hạ của người tu sĩ

An cư kiết hạ là gì?

Thuật ngữ an cư tiếng Pāli: Vassa, Phạn: varṣā, dịch sang tiếng Anh là: ‘Retreat season’ nghĩa là mùa mưa. Người Trung Hoa dịch ý là vũ kì (thời kì mưa). Tiếng gọi tắt của Vũ An Cư (雨安居), (An Cư mùa mưa), còn được gọi là Hạ Hành (夏行), Tọa Hạ (坐夏), Tọa Lạp (坐臘), Hạ Lung (夏籠), Hạ Thư (夏書), Hạ Kinh (夏經), Hạ Đoạn (夏斷), Hạ (夏). Do đó mới có tên gọi Nhất Hạ Cửu Tuần (一夏九旬), Cửu Tuần Cấm Túc (九旬禁足), Kiết Chế An Cư (結制安居), Kiết Chế (結制), v.v. Bắt đầu kết chế an cư thì gọi là Kiết Hạ (結夏), lúc kết thúc An Cư là Giải Hạ (解夏).

Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4, giảng giải nghĩa chữ an cư như sau: ‘Thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là an, thời kì phải ở lại là cư’. Bộ Luật Tư Trì Ký khái niệm: ‘Lập tâm một chỗ gọi là Kiết; bộ Nghiệp Sớ khái niệm: Thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là An’. An cư cũng sở hữu tức là ‘an kỳ tâm, cư kỳ thân’, tức thân ở yên một chỗ và tâm được an lạc, thanh tịnh gọi là an cư.

Trong thời gian ba tháng mùa mưa ở Ấn Độ thì chư Tăng ko được đi hành hóa các nơi, hơn nữa do vì trong thời gian nầy các loại cây cỏ, côn trùng phát sinh, nên để đừng sát thương các vật đó, hàng đệ tử Phật thường tập trung lại một nơi, cấm túc, đặt ra quy chế tọa Thiền tu học trong suốt ba tháng an cư.

An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ,là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường.

An cư kiết hạ sở hữu ý nghĩa rất to đối với hàng xuống tóc lẫn tại gia. Đó là thời khắc chư Tăng Ni dành trọn thời kì cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ,là thời cơ cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng nhường.

An cư kiết hạ – giá trị thiết yếu giữ gìn mạng mạch Phật giáo

Ý nghĩa của An cư kiết hạ

Xem Thêm : GIẢI PHẪU BỆNH LÀ XÉT NGHIỆM GÌ? – Phòng xét nghiệm Gold Standard

Ba tháng an cư kiết hạ sở hữu ý nghĩa rất to đối với hàng xuống tóc lẫn tại gia. Đó là thời khắc chư Tăng Ni dành trọn thời kì cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, song song đây cũng là thời cơ cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng nhường, ngoại hộ, tạo điều kiện tiện lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Hàng năm tới mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại những Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi xúc tiếp bên ngoài, ko bị ngoại duyên chi phối hay làm tác động. Những hành giả xuống tóc thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì pháp giới sẽ khiến cho cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.

Tuy việc hoằng pháp, từ thiện, lợi tha là sứ mệnh của người xuống tóc, nhưng ko vì vậy mà chư Tăng Ni ko chú trọng tới sự nghiệp trí tuệ và mục tiêu cứu cánh giải thoát (tự độ) của mình. Nếu ko sở hữu toàn bộ trí tuệ và công đức phước báo thì khó sở hữu thể làm nơi nương tựa, làm ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử tại gia. Vì thế người xuống tóc luôn hướng tới sự music hành giữa tự độ và độ tha, giữa tự giác và giác tha để thành tựu giác hạnh viên mãn như chư Phật.

Từ thời Phật còn tại thế, hàng năm Tăng đoàn đều an cư vào mùa mưa với nhiều lý do, như khó thực hiện công việc du hóa hoằng pháp trong mùa mưa (mưa gió, thời tiết khắc nghiệt, đường sá bùn sình lầy lội, ngập nước khó đi, nhiều loài sâu bọ, bò sát sinh sôi nảy nở sở hữu thể gây hại, ko sở hữu nơi trú ngụ lúc mưa gió trên đường khất thực, du hóa…); vì lòng từ bi thương tưởng tới những loài sâu bọ, những sinh vật nhỏ bé sinh trưởng trong mùa mưa nên ko đi lại để tránh giẫm đạp gây hại cho chúng; tránh những chỉ trích và đàm tiếu của ngoại đạo; nhưng điều quan yếu nhất vẫn là mục tiêu thúc liễm thân tâm, trau giồi tam vô lậu học Giới-Định-Tuệ, tấn tu đạo nghiệp.

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành.

Trên ý thức hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ nhiệt tình tương trợ, tạo điều kiện tiện lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành.

Tùng lâm Quán Sứ khai Pháp khóa An cư Kiết hạ – PL. 2564

Thường ngày chư Tăng Ni được phân bố đi khắp nơi để hoằng hóa, ngày ngày những vị đấy trì bình khất thực trong làng mạc, phố thị, tới từng nhà, ko phân biệt nhà nào, ko phân biệt giai cấp, thành phần nào trong xã hội để quảng kết thiện duyên và làm phước điền cho những ai phát tâm, song song thuyết pháp độ sinh, mang lại niềm tin thanh tịnh và trí tuệ giải khổ cho mọi người. Thời kì còn lại những vị đấy dành cho việc nghe Đức Phật hoặc những vị Trưởng lão giảng pháp và tu tập thiền định, trí tuệ. Mang nhiều vị được Đức Phật phái đi hoằng pháp ở những nơi xa, thuộc xứ khác hoặc quốc gia khác. Cũng như ngày nay, ngoài việc tu học, chư Tăng Ni còn làm những công việc hoằng pháp trong nước hoặc nước ngoài như tổ chức những khóa tu, thuyết pháp, giảng kinh, thông ngôn, in ấn phổ quát Chánh pháp, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội…

Tới kỳ an cư, chư Tăng Ni từ khắp nơi giới hạn việc du hóa, quay về một trú xứ mà ngày nay gọi là“Tịnh nghiệp đạo tràng” hay ‘Đạo tràng an cư kiết hạ”, đó là một ngôi tùng lâm, già-lam, tịnh xá, tu viện để tu học.

Xem Thêm : Chọn ngày bất tương để triển khai mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp

An cư kiết hạ cũng là hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những tháng ngày dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư Tăng Ni không những được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn sở hữu dịp thực hiện đời sống tập thể theo ý thức lục hòa, sở hữu thời cơ trao đổi sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, song song thể hiện tình huynh đệ, ý thức hòa hợp như nước với sữa.

Truyền thống an cư được chư Tăng Ni giữ gìn cho tới ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của đạo Phật. Một số tôn giáo, giáo phái khác từ xa xưa và hiện nay cũng sở hữu thời khắc “bế quan”, “cấm túc” để tịnh tu trong một thời kì nhất định, tuy nhiên về hình thức và nội dung của hoạt động đó ko mang ý nghĩa đặc thù như an cư kiết hạ của người tu Phật.

Giá trị của sự tu tập, trau giồi giới đức, phạm hạnh và tăng trưởng đạo lực, thí nghiệm chân lý thật khó sở hữu thể nghĩ bàn. Ngay cả Đức Phật và những vị Thánh môn đồ, những bậc đã chứng đạo, thành tựu mục tiêu rốt ráo là giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn, xoành xoạch an trú trong chánh niệm, thiền định và sống bằng tuệ giác, những Ngài vẫn thường ưa chuộng tới nền nếp đạo đức và làm tấm gương nghiêm trì giới pháp, luật nghi, tinh tấn thực hiện đạo đức, phạm hạnh cho hàng Phật tử noi theo, làm nơi nương tựa cho quần chúng, sử dụng thân giáo, khẩu giáo để phát huy ý thức hoằng pháp, lợi lạc chúng sinh.

Thời Phật còn tại thế, dù Tăng đoàn được sự dẫn dắt trực tiếp của Đức Phật và những vị Thánh tăng Đại môn đồ, music chư Tăng Ni thời bấy giờ vẫn ko xem nhẹ tác dụng, ý nghĩa, giá trị của việc an cư cấm túc hàng năm, của việc khép mình trong nền nếp Pháp và Luật, chuyên tu Giới-Định-Tuệ.

Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học.

Hàng năm tới mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại những Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học.

Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ – Phật lịch 2564

Noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra, trên ý thức “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, chư Tăng Ni ngày nay tinh tấn tu hành trong mùa An cư kiết hạ để vun bồi công đức, phước báo, trí tuệ, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát hầu làm nơi nương tựa cho đời, tăng năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh.

Trên ý thức hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ nhiệt tình tương trợ, tạo điều kiện tiện lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành. Tất cả những việc làm của chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử trong mùa An cư đều góp phần quan yếu trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và lợi lạc chúng sinh.

Xem Thêm : Hé lộ những điều ít ai biết về đột biến nhiễm sắc thể ở người | Medlatec