Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot

Chia sẽ các bạn liên kết nguồn tự động cho Blogger, khi có một ai đó coppy bài viết của bạn dán đến một nơi khác thì đoạn code này sẽ thực hiện và để lại nguồn bên dưới.

Hãy dán đoạn code này trên thẻ </body> trong theme blogspot của bạn hoặc website.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function copaslink(){var e,n=document.getElementsByTagName("body")[0],t=(e=window.getSelection())+("<br/><br/>Sumber : <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a><br/>"),o=document.createElement("div");o.style.position="absolute",o.style.left="-99999px",n.appendChild(o),o.innerHTML=t,e.selectAllChildren(o),window.setTimeout(f
unction(){n.removeChild(o)},0)}document.oncopy=copaslink; //]]>
</script>

Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot
Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot

Leave a Reply

Dịch VỤ Backlink
Chat zalo
Gọi điện ngay