Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Thẻ điều kiện trong blogspot giúp bạn có thể ẩn hiện 1 tiện ích ở trên 1 trang này mà không ẩn ở trang còn lại hoặc hiển thị ở trang chủ và ẩn ở những trang khác. Thẻ điều kiện được sử dụng nhiều khi thiết kế blogspot hoặc rip blogspot.

Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Bạn có thể tham khảo 1 số thẻ điều kiện bên dưới nhé

1. Nội dung hiển thị cho trang chủ, trang label (Danh mục), trang lưu trữ archive

Bạn Đang Xem: Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

2. Nội dung hiển thị cho trang bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

3. Nội dung hiển thị trên các trang tĩnh (Static Pages)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

4. Nội dung hiển thị cho trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

5. Nội dung hiển thị cho trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

Xem Thêm : Sitemap cho blogspot ở trang tĩnh đơn giản đẹp

6. Nội dung hiển thị cho một URL chỉ định (thay URL_HERE bằng 1 URL bạn cần hiện thị)

<b:if cond='data:blog.url == "URL_HERE"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

7. Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

8. Hiển thị nội dung trên các trang Label (Nhãn)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

9. Hiển thị nội dung cho nhãn (label) được chỉ định (ví dụ: Blogger)

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
// Hiển thị nội dung với nhãn 'Blogger'
</b:if>

10. Hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trên các trang, Ví dụ: Trang chủ, Label,

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

11. Hiển thị một nội dung khi có Backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

12. Hiển thị nội dung cho tác giả bài viết (thay specific-name bằng tên tác giả cụ thể)

<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

Xem Thêm : Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết

13. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó (thay number bằng một số)

<b:if cond='data:post.numComments == number'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

14. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

<b:if cond='data:post.allowComments'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

15. Hiển thị nội dung cho các trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

16. Hiển thị một nội dung nào đó trên tất cả các trang ngoại trừ Trang chủ (Homepage)

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

17. Nội dung chỉ hiển thị ở thiết bị di động

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;true&quot;'>
// Nội dung hiển thị
</b:if> 

Nếu bạn muốn thực hiện một nội dung khác nếu điều kiện sai, bạn cần thêm thẻ vào ví dụ:

Xem Thêm : Cách lấy data (dữ liệu, bài viết) của blog khác dễ như cho

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị ở "item"
<b:else/>
// Nội dung không hiển thị ở "item"
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

One thought on “Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Comments are closed.