1000 Icon Facebook Mới Nhất – Biểu Tượng Cho Cảm Xúc

Biểu tượng cảm xúc facebook hay còn gọi là icon facebook đã và đang làm mưa làm gió trên thế giới ảo này với những công dụng tuyệt vời như chạy ads, bán hàng, …Hay đơn giản là trao nhau những cảm xúc ngộ nghỉnh giận hờn, yêu ghét…

Rất đơn giản để sử dụng những biểu tượng cảm xúc facebook bên dưới chỉ cần coppy và dán vào nơi các bạn cần trình bày, ở những bài viết marketing hoặc những bài viết bán hàng cần thiết nhé.

1000 icon facebook
1000 Icon Facebook Mới Nhất – Biểu Tượng Cho Cảm Xúc

IconIcon fbCode
Airplane symbolAirplane
Sailboat symbolSailboat
Speedboat emoji for FacebookSpeedboat🚤
Ship symbolShip🚢
Train symbolTrain🚅
High-speed train emojiSpeed train🚄
Station emojiStation🚉
Tram car emoticonTram🚃
Fire truck emojiFire truck🚒
Ambulance symbolAmbulance🚑
Police car emojiPolice🚓
Taxi symbolTaxi🚕
Facebook truck symbolTruck🚚
Automobile symbolBlue car🚗
Car symbolRed car🚙
Bus symbolBus🚌
Facebook bus stop symbolBus stop🚏
Ticket symbolTicket🎫
Traffic lights symbolTraffic light🚥
Bicycle symbolBicycle🚲
Rocket emojiRocket🚀
Fuel pump emojiFuel pump
Fountain for Facebook statusFountain
Tent symbolTent
House symbolHouse🏠
House emoji with gardenCountryside🏡
Hotel symbolHotel🏨
Love hotelLove hotel🏩
School symbolSchool🏫
Office buildingOffice🏢
Department store symbolMall🏬
Convenience storeStore🏪
Bank symbolBank🏦
Factory symbolFactory🏭
Hospital for FacebookHospital🏥
Church symbolChurch
Wedding symbolWedding💒
Japanese castle emojiJapan style🏯
Japanese emoji symbolBuilding🏣
CastleCastle🏰
Statue of liberty emojiStatue of L.🗽
Tower in TokyoTower🗼
Ferris wheel symbolFerris wheel🎡
Roller coaster - Facebook EmojiRoller c.🎢
Mount FujiMountain🗻
Sunrise iconSunrise🌅
Dawn emoticonDawn🌄
SunsetSunset🌇
DuskDusk🌆
Night with starsStarry night🌃
Rainbow symbolRainbow🌈
Trident symbolTrident🔱
Gem EmojiGem stone💎
Diamond EmojiDiamond💠
Orange diamond symbolOrange jewel🔶
Blue diamond for FacebookBlue jewel🔷
Light bulb onLight bulb💡
Hammer symbolHammer🔨
Paint palettePalette🎨
Barber poleBarber pole💈
ATM symbolATM🏧
Yen EmojiYen💴
Dollar signDollar bill💵
Dollar symbol for FacebookDollar sig💲
Money bagMoney bag💰
Cigarette symbolCigarette🚬
Bomb symbolBomb💣
Revolver emoticonPistol🔫
Pill - Facebook symbolPill💊
SyringeSyringe💉
Toilet symbol for FacebookToilet🚽
Bath symbolBath🛀
IconIcon fbCode
Soccer symbolSoccer ball
Baseball symbolBaseball
Basketball on FacebookBasketball🏀
Football symbolFootball🏈
Tennis EmojiTennis ball🎾
8-ball8-ball🎱
Target symbolsBullseye🎯
Golf symbolGolf hole
Skiing symbolSkis🎿
Crossed flags for FacebookFlags🎌
Finnish lineFinnish🏁
Trophy symbolTrophy🏆
Facebook bikiniBikini👙
High heelsHigh heels👠
Sandals for womenSandal👡
Boots EmojiBoots👢
Dress symbolDress👗
Hat for womenWomans hat👒
Crown for FacebookCrown👑
Lipstick symbolLipstick💄
Facebook ringRing💍
HandbagHandbag👜
Briefcase symbolBriefcase💼
Shirt icon for FacebookT-shirt👕
Tie symbolTie👔
High hat for FacebookTop hat🎩
Ribbon symbolRibbon🎀
FB KimonoKimono👘
Umbrella symbol for FBUmbrella🌂
Rain droplet icon for FacebookDroplet💧
WatermelonWatermelon🍉
AubergineEggplant🍆
TomatoTomato🍅
Bottle symbolBottle🍶
Beer for FacebookClinking🍻
Food plateFood pot🍲
Cup of teaTeacup🍵
SushiSushi🍣
Cooking symbolCooking🍜
Spaghetti symbolSpaghetti🍝
ShortcakeCake🍰
Shaved ice symbolShaved ice🍧
Ice cream symbolIce cream🍦
Frying pan for FacebookFrying pan🍳
French fries on FacebookFrench fries🍟
Fork and knife symbolsUtensils🍴
Bread loafBread🍞
School satchelSchool bag🎒
Magifying glassMagifying🔎
Book symbolOpen book📖
Memo sign for FacebookMemo📝
Postbox symbolPostbox📮
MailboxMailbox📪
Raised flag mailboxFull mailbox📫
Envelope symbolEnvelope
Mail envelopeSending mail📩
Incoming mail symbolIncoming📨
Scissors for FacebookScissors
LoudspeakerLoudspeaker📢
Speaker symbolSpeaker🔈
Telephone symbolTelephone
Fax symbolFax📠
Radio iconRadio📻
How make camera icon on FacebookCamera📷
FB movie cameraMovie cam.🎥
VHSVHS📼
Floppy disk Facebook iconFloppy disk💾
Satellite dishSatellite📡
LockLock🔒
Key icon for FacebookKey🔑
Lock and a keyLocked🔐
Opened lockOpen lock🔓
IconIcon fbCode
No entry Facebook signNo entry
Warning iconWarning
Hot plateHot plate
Construction road signConstruction🚧
No under 18 symbolNo under 18🔞
No smoking symbolNo smoking🚭
Vibration mode bell signSound off📳
Mobile off signMobile off📴
Antenna signalSignal📶
Guitar for FacebookGuitar🎸
Trumpet signTrumpet🎺
Facebook saxophone iconSaxophone🎷
Microphone for FacebookMicrophone🎤
Megaphone iconMegaphone📣
Facebook HeadphonesHeadphones🎧
Chart symbolChart line
Mask iconMasks🎭
ClapperboardClapperboard🎬
Cinema iconFilm🎦
VS symbolVS🆚
Up signUP!🆙
Cool symbolCOOL🆒
WheelchairWheelchair
Curly loopsCurly loops
WC symbol - Facebook iconWC🚾
Man and woman figuresCouple🚻
Mens symbolMan figure🚹
Womens symbolWoman🚺
Child iconChild🚼
Badge for beginnerBadge🔰
Heart suit for FacebookHearts
Diamond suitDiamonds
ClubsClubs
SpadesSpades
Red exclamation markExclamation1
White exclamation mark Facebook symbolExclamation2
Exclamation pointExclamation3
Question symbolQuestion m.
Multiplication signMultiplication
Cross signCross sign
Cross mark symbolCross mark
White Facebook starWhite star
Snowflake symbolGray star
Snowflake EmojiSnowflake
Red circle symbolRed Circle
White circle emojiWhite circle
Square symbolSquare
Own Emoji"To own"🈶
Month symbol"Month"🈷
Free symbols"Free"🈂
Katakana Koko Emoji"Here"🈁
Have nothing"Nothing"🈚
Full Emoji meaning"Full"🈵
Finger point Emoji"Finger point"🈯
Available Emoji"Available"🈳
Work symbol"Work"🈺
Secret Facebook symbols"Secret"
Good bargain"bargain"🉐
Congratulation symbol"Congrats"
Sale symbol"Sale"🈹
Request Emoji"Request"🈸
Mahjong tile symbolsMahjong tile🀄
Upwards arrowUpwards
Downwards arrowDownwards
Leftwards arrowLeftwards
Rightwards arrowRightwards
North west symbolNorthwest
North east symbolNortheast
Soutwest arrowSoutheast
South west symbolSouthwest
Arrow pointing up rightUp right
Arrow pointing down rightDown right

Facebook Emoji Symbols

IconIcon fbCode
Coffee cup emoji symbolCoffee
Facebook sun symbolSun
Snowman symbolSnowman
Facebook cloud symbolCloud
Umbrella symbolUmbrella
Lightning SymbolLightning
Stars symbolStars
Fire Facebook symbolFire🔥
Droplets SymbolDroplets💦
Footprints symbolFootprints🐾
Moon symbol for FacebookMoon🌙
Ghost Facebook symbolGhost👻
Pumpkin symbolPumpkin🎃
Skull symbol for FacebookSkull💀
Graduation Hat EmojiGraduation🎓
Balloon symbolBalloon🎈
Anger Facebook symbolAnger💢
Wind symbolWind💨
Wave symbolWave🌊
Carp streamers emojiStreamers🎏
IconIcon fbCode
Lip Mark SymbolLip mark💋
Lips Facebook symbolLips👄
Star Facebook symbolStar🌟
Facebook music symbolMusic note🎵
Music notes symbolMusic notes🎶
Zzz SymbolZzz💤
Bell symbol for FacebookBell🔔
Seashell symbolSeashell🐚
Present symbolPresent🎁
Green monster symbolMonster👾
Party Popper emojiParty popper🎉
Nail polish symbolNail polish💅
Ear symbolEar👂
Nose symbolNose👃
Eyes Facebook symbolEyes👀
TV Facebook symbolTV📺
PC symbolPC💻
Smartphone Facebook emojiSmartphone📱
CD symbolCD📀
Phone symbolPhone📞
IconIcon fbCode
Cherry BlossomBlossom🌸
Facebook rose symbolRose🌹
Tulip symbolTulip🌷
Sunflower symbol for FacebookSunflower🌻
Hibiscus SymbolHibiscus🌺
Seedling SymbolSeedling🌱
Bouquet symbolBouquet💐
Christmas tree symbolChristmas🎄
Palm SymbolPalm🌴
Facebook cactus symbolCactus🌵
Clover symbolClover🍀
Maple leaf symbolMaple leaf🍁
Fallen leaf symbol for FacebookFallen leaf🍂
Fluttering leafLeaf🍃
Strawberry symbolStrawberry🍓
Orange symbolOrange🍊
Red apple symbolApple🍎
Hamburger symbol for Facebook chat, status and commentsHamburger🍔
Beer symbolBeer🍺
Cocktail glass symbolCocktail🍸

Heart symbols

IconIcon fbCode
Red heart symbolRed heart<3
Pink heart for FacebookPink heart
Broken heart emojiBroken heart💔
Arrow heart emojiArrow💘
White heart EmojiWhite heart💟
IconIcon fbCode
Blue heart iconBlue heart💙
Green heart symbolGreen heart💚
Yellow heart symbolYellow heart💛
Purple heart symbolPurple heart💜
Revolving heartsSpinning💞
IconIcon fbCode
Cool heart iconFuzzy💓
Triple heart symbolTriple💗
Gift heart symbolGift💝
Sparkling heart emoji iconSparkling💖
Love letter iconLove letter💌

Emoji hand gestures

IconIcon fbCode
Peace fingers symbolPeace
Dislike symbol for Facebook status and commentsDislike👎
Fist SymbolFist👊
muscle armMuscle arm💪
index finger symbolIndex finger
IconIcon fbCode
A-ok symbol for FacebookOK👌
Clapping hands symbolClapping👏
Open hand symbolHigh five
Clenched fist symbol for FacebookClenched fist
two hands reaching upTwo hands🙌
IconIcon fbCode
Finger pointing up emoji symbolUp👆
Finger pointing down emojiDown👇
Index finger symbolRight👉
Finger pointing left symbolLeft👈
waving handWaving hand👋

Emoji smileys

IconIcon fbCode
Emoji emoticon in loveIn love😍
Emoticon blowing a kissKiss😘
Kissing emoticonKissing😚
Facebook Blush EmoticonBlushing
Unamused EmoticonUnamused😒
Winking EmoticonWinking😉
Tongue Out EmoticonTongue out😝
Tongue out and winking emoticonTongue wink😜
Smirking smiley for FacebookSmirking😏
Facebook smiling faceSmiling😃
Big smile with closed eyesBig smile😄
IconIcon fbCode
Angry face emoticon for FacebookAngry😠
Tears smiley - Facebook EmoticonTears😭
Sad face Emoji symbolSad face😔
Dizzy emoticonDizzy😵
Disappointed emoticonDisappointed😞
Fear emojiFearful😰
Scared EmoticonScared😨
Emoji emoticon screaming in fearScreaming😱
Cold sweat smileyCold sweat😓
Crying emoticonCrying😢
Medic emoticonMedic😷
IconIcon fbCode
Big Grin EmoticonBig grin😤
Astonished Facebook SmileyAstonished😲
Shocked emoticon with eyes wide openShocked😳
Red Angry EmoticonMad😡
Emoticon crying tears of joyTears of joy😂
Relieved smileyRelieved😥
Sleepy smileySleepy😪
Satisfied smileySatisfied😌
Happy Facebook smiley blushingBlushing😊
Purple devil Facebook symbolDevilish👿
Alien symbolAlien👽

Emoji people

IconIcon fbCode
Guardsman symbolGuardsman💂
Man with turban symbolTurban👳
Santa Claus symbolSanta🎅
Policeman symbolPoliceman👮
Construction worker symbolHard hat👷
Princess symbolPrincess👸
Blonde girl symbolBlonde👱
IconIcon fbCode
Dancer symbolDancer💃
Playboy bunny symbolBunny ears👯
Seamed cap symbolBeanie cap👲
Angel symbolAngel👼
Couple symbolLove couple💑
Boy and girl holding handsBoy & girl🎎
Man and woman holding handsMan&woman👫
IconIcon fbCode
Baby symbolBaby👶
Girl symbol for FacebookGirl👧
Boy symbol for FacebookBoy👦
Woman symbolWoman👩
Man symbolMan👨
Older woman symbolGranny👵
Older man symbolGrandpa👴

Emoji animals

IconIcon fbCode
Puppy SymbolPuppy🐶
Teddy Bear SymbolTeddy🐻
Monkey FaceMonkey face🐵
Mouse SymbolMouse🐭
Hamster SymbolHamster🐹
Tiger symbolTiger🐯
Horse faceHorse face🐴
Pig symbolPiggy🐷
Cat symbolCat🐱
Bunny symbolBunny€#128048;
Poodle symbolPoodle🐩
IconIcon fbCode
Wolf symbolWolf🐺
Sheep symbolSheep🐑
Penguin emojiPenguin🐧
Koala symbolKoala🐨
Cow symbolCow🐮
Wild boar symbolWild boar🐗
Chicken symbolChicken🐔
Yellow ChickYellow chick🐥
Bird symbolBlue bird🐦
Elephant symbolElephant🐘
Horse symbolHorse🐎
IconIcon fbCode
Monkey symbolMonkey🐒
Camel symbolCamel🐫
Octopus emojiOctopus🐙
Emoji dolphin symbolDolphin🐬
Whale symbolWhale🐳
Fish symbolFish🐟
Tropical Fish Emoji SymbolTropical fish🐠
Blowfish emoji symbolBlowfish🐡
Frog FaceFrog🐸
Snake symbolSnake🐍
Bug symbolSnail🐛

Standard Facebook Emoticons (2015)

IconIcon fbCode
Facebook smiley faceSmiley face🙂
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chatBig smile😀
Facebook sad smileyFrown🙁
Facebook cry smileyCrying:'(
Smiley with tongue outTongue out😛
Angel smiley for FacebookAngelO:)
Facebook devil smileyEvil3:)
Facebook confused emoticon - WTF SmileyConfusedo.O
Facebook wink smileyWink😉
IconIcon fbCode
Facebook unsure emoticonUnsure:/
Facebook angry smileyAngry>:(
Facebook mean emoticonMean>:O
Facebook gasping smileySurprised:O
Facebook squint smileySquint-_-
Facebook kiss smileyKiss:*
Cheerful emoticon for FacebookCheerful^_^
Glasses smiley for FacebookGlasses😎
Facebook sunglasses emoticonSunglasses8|
IconIcon fbCode
Facebook Grumpy SmileyGrumpy>:(
Facebook Pacman SymbolPacman:v
Facebook curly lips emoticonCurly lips:3
Thumb Up (y) like Facebook emoticonThumb up(y)
Facebook penguin emoticonPenguin<(")
Facebook shark emoticonShark(^^^)
Robot Facebook emoticonRobot:|]
Facebook poop emoticonPoop:poop:
Facebook Chris Putnam emoticonPutnam:putnam:

εїз♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ▧ ▨ ♠ ♣๑•ิ.•ั๑๑۩۞۩๑ ♪ ♬ ⓛⓞⓥⓔ ๑۩ﺴ ♬ ♫ ♪♯♭ $ ஐﻬ◎ ﻬஐ の ☆→ あ ぃ £ ♥『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ╋▲▼☞☜︶ இ ℡.○● 彡 ° ₪ ௫ ★ ☆ ⊙ ☺ ☻ ☼ ♠ ♡ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿ ♩♪♫♬ 큐 ™㊣㊚㊛㊙㊝㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐⓪ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉◊ ◦☼ ▣ ▤ ▥ ❤ 。◕‿◕。♩ ♭ ♪ の▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫★☆⊕◎Θ﹏﹋﹌【】〖〗※-『』√∴卐 ≍░ ▒ ∵∴§∮♡♪♬๑•ิ.•ั๑♠♣♧✖♂☼▶▷◀◁★☆⊙☺☻☼♠→ ♧ ぃ £ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ✿ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ の♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ✟☜ ☞ ╰☆╮☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ♨ ◐ ◑ ♦ ♠ ♣ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ✺ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ (¤^_^¤) べoべ ⊹⊱⋛⋋۰•● ๑۩ﺴ *.: 。❀*゚’゚・✿.。❤ ●•۰. ◕。◕ 。◕‿◕。╰。✎。╮ ✲:‧。o(>""♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ ▓ ► ◄ ▒ ░ ♀♂ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ♬ ♪♩♭♪ ▶ △ ▲ γ ō 凸 ∩∪ ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ § ■ Θ I し↑↑↓↓← → ↘↙ ↔↕〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ❤ ♡ ♥『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓$ @ * &♦๑۩๑۩۞۩๑۞۩๑❤ ☄ ✂ ☇ ☈ ⊙ ☊ ☋ ☌☍♞ (◡‿◡✿) εїз © ☸ ☹ ๑•ิ.•ั๑ ♂ ♀ → ╃ ♥ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ΩЖ ۞ ₣₪░▒▓Đ ŧːΦ Ќ☂ ♨ ☎ ☏ ☆ ★ △ ▲ ♠ ♣ ♧ ♟ ♂ ♀ ♥ ❤ ♡ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ☜ ☞ ⊙ ◎ ☺ ☻ ⊕ ¤ ☼ o O ♋ ㊝ ► ◄ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ ■ Cafe № @ ㊣ ™ ℡ 凸 ☃ ❣.•● ➸ ❝❞ o(‧"'‧)o 。◕‿◕。 べoべ ⊹⊱⋛⋋ ⋌⋚⊰⊹ ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆.۰•● ❤ ●•۰.๑۩۞۩๑✿ ﻬஐ╃✖ *°♡﹢ ﺴ
Ký tự về tình yêu – Love   ❤   ❥    ❣    ♡    ღ   ❦    ♂   ♀   웃   유
Kí tự Sao – Hoa = Stars & Flowers ✪   ✩   ✰   ✫   ✬   ✭   ★   ⋆   ✢    ✣   ✤   ✥     ❋   ✦    ✧   ✱   ✶   ✷   ✴   ✸   ✺     ✻   ❇    ❈    ❉    ❊   ✽   ✾    ✿   ❁   ❃   ❋   ❀
Kí tự về thời tiết Weather ☀    ☼   ☁   ❅   ☃  ℃  ℉  ϟ
Kí tự trong cờ Vua Chess ♚  ♛  ♜  ♝  ♞   ♟   ♔  ♕  ♖   ♗   ♘  ♙
Kí tự trong tứ – Cards ♠    ♣   ♥   ♦   ♤   ♧   ♡   ♢
☹  ☺  ☻   ت  ヅ  ツ  ッ  シ   Ü    ϡ    ﭢ   ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)  ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽    ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^^.^ᵔᴥᵔ^^        (°⌣°)      ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶       =^.^=       (•‿•)       (^L^)    (>‿♥)   ♥‿♥◙‿◙       ^( ‘‿’ )^^‿^乂◜◬◝乂   (▰˘◡˘▰)        < (^^,) >».«ಠ_ృ       ಥ_ಥ   v_v►_◄►.◄     >.<ಠ_ರೃ        ಠ╭╮ಠ   מּ_מּಸ_ಸಠ,ಥ໖_໖      Ծ_Ծಠ_ಠ   ●_●     (╥﹏╥)( ´_⊃`)  (►.◄)(ு८ு)   (ಠ_ರೃ)(◕︵◕)*-*^( ‘-’ )^ఠ_ఠ   ಠ~ಠ  ರ_ರ{•̃̾_•̃̾}【•】 _【•】v( ‘.’ )v   ».«       >.<     ॓_॔       (-”-)     (>.<)m/(>.<)m/   ⊙▃⊙O.o       v(ಥ ̯ ಥ)v        (ㄒoㄒ)        ˚ㄥ˚   õ.O     (O.O)⊙.◎)๏_๏|˚–˚|     ‘Ω’   ಠoಠ☼.☼    ♥╭╮♥ôヮô◘_◘ਉ_ਉ   $_$◄.►       ~,~ಠ▃ಠತಎತ˚⌇˚   ॓.॔‹•.•›ಸ_ಸ~_~˘˛˘      ^L^   句_句   (°∀°)ヽ  (`Д´)ノ  ‹(•¿•)›    (•̪●)    (╥╥)   (✖╭╮✖)      ⊙︿⊙⊙﹏⊙●︿●●﹏●   {(>_<)}     o(╥﹏╥)o(`・ω・´)இ_இ(• ε •)        (●´ω`●)     १|˚–˚|५(>‘o’)>^( ‘-’ )^<(‘o’<)   @(ᵕ.ᵕ)@(*≗*)    (─‿‿─)     凸(¬‿¬)凸    ¯(©¿©) /¯   ◤(¬‿¬)◥(∪ ◡ ∪)(*^ -^*)       (●*∩_∩*●)   ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)•!⑈ˆ~ˆ!⑈⋋ō_ō`     ‹(•¿•)›   (/) (°,,°) (/)╚(•⌂•)╝(-’๏_๏’-)        Ƹ̴Ӂ̴Ʒ       εїз   ☺ ☻  ♦  ♣  ♠  ♥  ♂  ♀  ♪  ♫  ☼  ↕  ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣  ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶  ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆  。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪  ☽♐♑♒♓♀♂☝☜ ☂☁☀☾☽☞♐☢☎ ☮ peace ☮ ̿' ̿'̵͇̿̿з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ • ◘ ✖뭇 ˙·٠•●✜ ◯˟ ❥☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ☸◄ ► ☆ ❤(◕‿-)❤ —☆┌8┐ ( ◘_◘ ) ┌8┐↕ ‼ ¶ § ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲ ▼ Ƹ̵̡Ӝ̵̨Ʒ ☮۞♨ ❖ ❤ ❥ ❦ ❧ ♡ ✗ ✘ ⊗ ♒Ω♦ ♠  ♣ ♢ ♤ ♡ ♧ ✦ ✧ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃☻ ☺ ۩ ⓛⓞⓥⓔ (ΘдΘ) (ò_ó) ヾ(@ー⌒@)ノ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ (◣_◢) (๏̯๏) (ಥ_ಥ)♪ ♫ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ( ^ _ ^ )/ t•_•t ლ(ლ(。◕‿‿◕。) (。>︿<。) (︶︿︶)ʕ•ᴥ•ʔ (ಠ益ಠ) ̼⌂̺͛ᴖ̲̿ᴥ̲̿ᴖ̺͛⌂̼∞ ♂ ♀ ☿ ▲ ▼ △ ▽ ◆ ◇ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ™ © ® ¿¡ №⇨ ❝❞ ∃ ⊥ ∀Ξ∞ Σ Π ⌥ ⌘ 文 ⑂ ஜ ๏ ⚓ ⎈ ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ© ® $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧₨ ₩ ₫ ₪ € $ ¢ ﹩ £ ¥ ₩ ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ ℵ ٩͡๏̯͡๏۶ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ♈ ♉♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ o (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づ ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ (-‘๏_๏’-) 。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏ (•ิ_•ิ)? (/•ิ_•ิ)/,,l(^_^),l,,U^_^U=^_^= @(“-“)@ >- – (^_^)- -< d(>_<)b <(^.^<) t(-.-t) m/>,<m/<(^_^(((d[~_~]b))) »-(¯’v’¯)-»,!,, (*_*) ,,!, <(‘o'<) ^( ‘-‘ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶⊙▂⊙..⊙⊙..⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙ ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△● ☼_☼@-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@ ><((((º> <º))))>< lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı❀ ✿ ❁ ✾ ✽ ❃ ❋εїз ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟★ ✩ ✮ ✯ ✰ ☆ ⋆ ╰☆╮✡ ۞ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆☯ ✡☨ ✞ ✝☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓➡❤ ❥ 웃 유 ♋ ☮ ✌ ☏ ☢ ☠ ✔ ☑ ♚ ▲ ♪ ✈ ⌚ ¿♥ ❣ ♂ ♀ ☿ Ⓐ ✍ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ♛ ▼ ♫ ⌘ ⌛ ¡♡ ღ ツ ☼ ☁ ❅ ♒ ✎ © ® ™ Σ ✪ ✯ ☭ ➳ 卐 ✞℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ☂ ✄ ¢ € £ ∞ ✫ ★ ½ ☯ ✡ ☪✾ ✽ ❀ ❁ ✿ ❃ ❋ ❣ ❤ ♥ ❥ ❧ ❦ ღ ♡Ⓐ ☭ ✯ ☪ ☫ ✡ ☮ ✌ ☻ ☺ ㋡ ツ ヅ ❅ ❄♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∳☄ ☂ ☁ ☃ ☼ ☀ ✺ ☾ ☽ ℉ ℃ ☈ ☒ ✘ ✖♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ☣ ☢ ☠✇ ♀ ♂ 유 웃 ☏ ☎ ✆ ∞ ⌘ ☚ ☜ ☝ ☟ ☞★ ✰ ✪ ✮ ✭ ✫ ✯ ✬ ☆ ✧ ✩ ✦ ☯ ✈ ☤✏ ✎ ✐ ✍ ✉ ♨ ☬ ✁ ✂ ✃ ✄ ➣ ➤ ➢ ➟➦ ➦ ➡ ➸ ➙ ➛ ♐ ➲ ✔ ✓ √ ☑ ☌ ⌚ ⌛† ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☧ ☬ ☸ ♁ ✙ ♆ ‡➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛➜ ➝ ➞ ➸ ♐ ➲ ➳ ⏎ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ↨ ➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ↩↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪☼ ☀ ☁ ☂ ☔☄ ☾ ☽ ❄ ☃☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ ☇♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦☑ ✓✔ √☐ ☒ ✇✖ ✗ ✘✕ ☓☜ ☞ ☝☚ ☛ ☟✍ ✌✽ ✾ ✿❁ ❃ ❋❀ ⚘© ®☹ ☺ ☻♥ ❤ ❥ ❣❦ ❧ ♡ ۵♋♂ ♀ ☿ ⚥❢‼⁉☩ ☨ ☦ ✞✛ ✜ ✝ ✙✠ ✚ † ‡♪ ♫ ♩♬ ♭ ♮♯ ° ø✐ ✎ ✏✑ ✒ ✍✉ ✌✆☎ ☏✁ ✂✃ ✄⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋✦ ✧ ✩ ✰ ✪ ✫✬ ✭ ✮ ✯ ❂ ✡★ ✱ ✲ ✳ ✴✵ ✶ ✷ ✸ ✹✺ ✻ ✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ ❉ ❊☺✊✌✋☝❤☕♨⚽⚾⛳☔☎✉✂⭐⚡☀✨✴☁✳⛄⛪⛺⛲⛵✈⛽⬆⬇⬅➡↗↖↘↙⤵⤴♿㊙㊗⛔❎➿❌⚠❗❓❕❔⭕✖♠♥♣♦〽⬛⬜◼◻◾◽▪▫⚫⚪❤❥웃유♋☮✌☏☢☠✔☑♚▲♪✈⌚¿♥❣♂♀☿Ⓐ✍✉☣☤✘☒♛▼♫⌘⌛¡♡ღツ☼☁❅♒✎©®™Σ✪✯☭➳卐✞℃℉°✿ϟ☃☂✄¢€£∞✫★½☯✡☪❤➡✅∞☮➑©ℒ⁈●▲⛅❄⚽✈✆⌚

3 thoughts on “1000 Icon Facebook Mới Nhất – Biểu Tượng Cho Cảm Xúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *